CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 

Compliment de l’obligació d’informació general de l’art. 10 de la Llei espanyola 34/2002 del 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. El titular de la Web amb URL http://www.hotelmarinada.cat és ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) (NIF. A-58134883), societat de nacionalitat espanyola degudament inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 7256, Foli 93, Full 83101 amb domicili professional a: C / Fra. Juníper Serra, 3 – 43840 Salou (Tarragona), Espanya, i correu electrònic de contacte info@hotelmarinada.cat

Les presents condicions regulen i son aplicables a totes les vendes fetes des de la Web www.hotelmarinada.cat. La realització de qualsevol comanda suposa l’acceptació de les condicions generals següents:

 

1.- Acceptació i disponibilitat de les Condicions Generals de Contractació

Mitjançant l’acceptació del present contracte, vostè declara:

  1. a) Que és una persona major d’edat i amb capacitat per contractar.
  2. b) Que ha llegit i accepta les presents condicions generals.

Aquestes condicions generals (des d’ara, “les Condicions Generals”), regulen la relació jurídica que emana dels processos de contractació fets entre els usuaris-clients (Des d’ara, “Els Clients”) de la pàgina Web de comerç electrònic ubicada a la URL http://www.hotelmarinada.cat propietat d’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) Els clients accepten les Condicions Generals des de l’instant que facin servir, contractin o adquireixin qualsevol producte. Aquest document pot estar imprès i emmagatzemat pels Clients. ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) posa a disposició d’aquests, l’adreça d’email info@hotelmarinada.cat perquè puguin plantejar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals.

 

2.- Normes Aplicables

Les presents Condicions Generals, estan subjectes a allò disposat a la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, per el que es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

3.- Modificació de les Condicions Generals

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) podrà modificar les Condicions Generals notificant-ho als Clients amb la suficient antelació, amb la finalitat de millorar els serveis i productes oferts a través de www.hotelmarinada.cat. Mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades a la pàgina Web de www.hotelmarinada.cat, s’entendrà per complert aquest deure de notificació.

En tot cas, abans de fer servir els serveis o contractar productes, es podran consultar les Condicions Generals.

 

 

4.- Descripció dels serveis

  1. La utilització dels serveis de reserva suposarà l’acceptació plena i la validesa, de tots i cadascuns dels termes o condicions generals.
  2. Procediment de contractació: 

– Reserves fins a 2 nits, el pagament total de l’estada.

– Reserves de 3 nits o més, el dipòsit del 25% del total de la reserva.  

El pagament per targeta de crèdit o transferència bancària a:

Banc Santander Central Hispano

HOTEL MARINADA – ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA).

IBAN: ES32-0049-0183-6221-1075-3883   BIC: BSCHESMMXXX

Totes les reserves on-line han d’estar garantides mitjançant targeta de crèdit.

  1. Garantia: La reserva queda confirmada i garantida amb la paga i senyal. 
  2. Cancel·lació: La cancel·lació s’ha de fer fins a 72 hores abans del dia d’arribada.

La cancel·lació efectuada per la persona usuària dintre dels 3 dies anteriors a la data d’arribada o la NO presentació a l’hotel per la data de la reserva comportarà la pèrdua de la primera nit.

Quan la persona usuària d’un establiment d’allotjament abandoni la unitat reservada abans de la data fins a la qual tenia reservada, la persona titular de l’establiment pot demanar fins a l’equivalent al 50% del preu total dels serveis que restin per utilitzar.

  1. Preus per habitació i nit: Els preus només són vàlids per escrit i durant el termini que s’hi indiqui. Quan hi hagi raons justificables, ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) es reserva el dret de modificar aquestes tarifes sense previ avís.

Els preus relatius a la reserva se li indicaran durant el procés de reserva. Els preus són amb IVA inclòs.

 

5.- Seguretat

Per oferir la màxima seguretat en les transaccions disposem del segell de confiança de Thawte, proveïdor líder de certificats SSL, capaç d’oferir una encriptació SSL més forta i una autenticació completa. Això garanteix que la informació es mantingui en privat entre el teu navegador i el servidor web que processa les pàgines de www.hotelmarinada.cat.

D’aquesta manera, tant les dades personals com els referents al pagament queden totalment protegits. El Segell Thawte de confiança i seguretat permet als visitants comprovar a primera vista que la web és de confiança i que la pàgina està validada i permet fer transaccions segures.

 

6.- Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats per ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i son titularitat exclusiva de ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) Mitjançant l’adquisició d’un servei, ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) no confereix al adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part d’ADMINSTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) El client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts. 

La propietat intel·lectual s’estén, a mes a mes del contingut inclòs a ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA), als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per la seva programació.

 

7.- Privacitat i Protecció de Dades Personals

L’usuari dels serveis de Reserva oferts a través de www.hotelmarinada.cat. Està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal (d’ara en endavant les Dades Personals) i accepta de forma expressa i plenament i sense reserves que ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) els tracti de forma automatitzada i incorpori a un fitxer amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els seus serveis, fitxer del qual és responsable ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA), i que es troba registrat o donat d’alta davant l’autoritat competent.

Els titulars de les dades tenen en tot moment el dret d’accedir al fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades.

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) garanteix la confidencialitat de les Dades Personals, encara que revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui al seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

Els usuaris de www.hotelmarinada.cat garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir degudament actualitzats.

Els serveis d’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) no estan destinats a menors i ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) no demana ni recull informació relativa a persones menors d’edat.

D’altra banda, ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) podrà recollir informació a través de dispositius com cookies o fitxers log sobre la navegació dels seus usuaris per www.hotelmarinada.cat.

Aquests dispositius s’associen exclusivament a un únic usuari i el seu propi ordinador personal. En aquest cas, ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) només utilitzarà aquestes dades en conjunt amb la finalitat última de millorar els seus serveis. És possible que ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) comparteixi aquesta informació amb les seves empreses clients, però de la mateixa manera i en tot cas amb caràcter global i estadístic únicament.

El document electrònic en què es formalitza la reserva s’arxiva electrònicament durant el termini legalment establert. Els clients podran accedir a les dades exercitant els seus drets d’accés corresponents en la forma descrita anteriorment.

Les operacions de consulta de dades de compte d’usuari i de petició de serveis o productes a través del web. ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) es realitzen mitjançant un servidor segur. El programari d’aquest servidor codifica la informació que l’usuari introdueix abans de transmetre-la a ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) Així mateix, ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) disposa d’estrictes procediments de seguretat relatius a l’emmagatzematge i revelació de dades a fi d’evitar tot accés no autoritzat a aquests, d’acord amb el que disposa l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal vigent a Espanya.

 

8.- Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin de fer-se per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, hauran de fer-se per escrit i s’entendrà que han estat degudament fetes quan hagin estat lliurades en mà o be remeses per correu ordinari al domicili de l’altre part o al correu electrònic d’aquesta, o be a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altre.

 

9.- INFORMACIÓ I EXCLUSIONS

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) fa els màxims esforços per assegurar-se de que la informació que apareix a aquesta pàgina Web és correcte i es troba actualitzada. ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) no es responsabilitza de les errades o omissions que puguin existir a la pàgina.

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) no pot controlar la manera de fer servir de l’usuari a la informació, i per tant no serà responsable de cap tipus de danys o prejudicis, ja siguin directes o indirectes, que puguin derivar de o no tenir connexió amb la manera de fer de la informació. En cap cas resultaran afectats els drets que com a consumidor puguin correspondre legalment al client d’ ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA).

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) no pot revisar ni ha revisat totes les pàgines web enllaçades a aquesta, per tal que no és responsable dels seus continguts. Els riscos derivats de la consulta de tals pàgines web enllaçades a aquesta correspon exclusivament als usuaris, que hauran de regir-se pels terminis i condicions d’ús de les pàgines web consultades.

 

10.- Marques

Les marques i logotips que apareguin a aquesta pàgina web son marques d’ ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) i no poden fer-se servir en cap tipus d’anunci o altres materials publicitaris, relatius a la distribució de qualsevol informació o contingut tret d’aquesta pàgina web sense el previ consentiment per escrit del propietari de la marca.

 

11.- Nul·litat i ineficàcia de les Clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa a aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultes afectada, per no posada.

 

12.- Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents condicions generals de venda, així com els contractes signats, es regeixen per la legislació aplicable.

Qualsevol litigi relatiu a la interpretació o l’ execució de les condicions generals de venda i tot contracte signat amb un Client seran l’exclusiva competència dels Tribunals de Barcelona. 

 

 

13.- ELS FULLS OFICIALS DE QUEIXA/RECLAMACIÓ/DENUNCIA

 

L’article 211-14 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, que s’emmarca dins els requisits aplicables a qualsevol tipus de relació de consum, a qualsevol relació establerta entre, d’una banda, empresaris, intermediaris o l’Administració com a prestadora de béns i serveis i, d’altra banda, les persones consumidores, estableix que tots els empresaris o empresàries han de disposar de fulls de reclamació o denúncia, de conformitat amb la regulació reglamentària corresponent.

 

És per això que ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA, S.A. (AGESA) posa a disposició de l’usuari els fulls oficials segons el que estableix el Decret 121/2013 de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum, prement aquí.

 

Una vegada completat el full oficial i conforme l’article 7.3 de l’esmentada normativa, l’Usuari podrà remetre la sol·licitud a l’adreça postal C/ Fra. Juníper Serra, 3 – 43840 Salou (TARRAGONA) o el correu electrònic info@hotelmarinada.cat.

 

Per a més informació de com procedir a una queixa, reclamació o denúncia, l’Usuari es pot dirigir a:

 

http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/reclamacions/index.html